PARADIGMATICS OF OBJECTIFICATION OF THE ART TEXT IN CULTURE (THE AGE OF ENLIGHTENMENT. GIFTING GESTURE)

A. N. Koloskov / А. Н. Колосков

Abstract


Article opens a three-part cycle of researches of paradigmatic of objectification of the art text in culture. The architectonics of the most representative genres of historical dramatic art is investigated. Mechanisms and ways of a sense birth and a finding of sense of the art text in sociocultural spaces of age of Enlightenment are shown. The key concept «gifting gesture» correlates with the structure of the art text which is turning out mobile in cultural dynamics.


Keywords


thing; gifting gesture, dramatic art; architectonics; the age of Enlightenment

References


Западов В.А. Проблема литературного сервилизма и диле¬тантизма и поэтическая позиция Г.Р. Державина / Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. XVIII век. сб. 16. Л. 1989.

«Дружество» трагедия в пяти действиях. Петра Плавилыцикова // Российский Феатр или Полное собрание всех Российских феатральных сочинений, часть 7. Спб. 1787.

«Росслав», трагедия в пяти действиях, сочинение Якова Княжнина // Российский Феатр или Полное собрание всех Российских Феатральных сочинений, часть 6, Спб, 1787.

Драматический словарь, или Показания по алфавиту всех российских театральных сочинений и переводов с означением имен известных сочинителей, переводчиков и слагателей музыки, которые когда были представлены на театрах и где и в которое вре-мя напечатаны. В пользу любящих театральные представления. Собранный в Москве в типографии А.А. 1787 года., М., 1787.

«Торжество дружбы». Драма. Сочинение Павла Потемкина. Представлена в первый раз на придворном театре 1773 года, генваря 11 дня. // Российский Феатр или Полное собрание всех Российских Феатральных сочинений, часть 7, Спб, 1787.

Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века, М., 1998.

Западов А.В. Поэты ХVIII века, М., 1979.

Сочинения М.В. Ломоносова с объяснительными примечаниями академика М.И. Су-хомлинова, Спб, 1891,т. I.

«Ломоносов. Краткий энциклопедический словарь», СПб., 1999.

«Деидамия». Трагедия Василья Тредьяковского. Сочтена в 1750 году.// Российский 11. Феатр или Полное собрание всех Российских Феатральных сочинений, Спб, 1787.

Вольтер, Эстетика, М., 1974.

Гончарова О.М. Херасков и масонская религиозность // Orthodoxien und haresien in den 13. slavischen literaturen. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 41.

Гегель, Лекции по эстетике // Сочинения, М., 1958, т. XIV.

Соколов Б.Г. Онтологии чувственности, СПб, 2015.

TRANSLIT

Zapadov V. A. Problema literaturnogo servilizma i diletantizma i poeticheskaya pozitsiya G.R. Derzhavina / Itogi i problemy izucheniya russkoy literatury XVIII veka. XVIII vek. sb. 16. L. 1989.

«Druzhestvo» tragediya v pyati deystviyakh. Petra Plavilytsikova // Rossiyskiy Featr ili Polnoye sobraniye vsekh Rossiyskikh featral'nykh sochineniy, chast' 7. Spb. 1787.

«Rosslav», tragediya v pyati deystviyakh, sochineniye Yakova Knyazhnina // Rossiyskiy Featr ili Polnoye sobraniye vsekh Rossiyskikh Featral'nykh sochineniy, chast' 6, Spb, 1787.

Dramaticheskiy slovar', ili Pokazaniya po alfavitu vsekh rossiyskikh teatral'nykh so-chineniy i perevodov s oznacheniyem imen izvestnykh sochiniteley, perevodchikov i slagateley muzyki, kotoryye byli predstavleny na teatrakh i gde i v techeniye vsego vremeni. V pol'zu lyubyashchikh teatral'nyye predstavleniya. Sobrannyy v Moskve v tipografii A.A. 1787 goda., M., 1787.

«Torzhestvo druzhby». Drama. Sochineniye Pavla Potemkina. Predstavleno v pervyy raz na pridvornom teatre 1773 goda, genvarya 11 dney. // Rossiyskiy Featr ili Polnoye sobrani-ye vsekh Rossiyskikh Featral'nykh sochineniy, chast' 7, Spb, 1787.

Gukovskiy G.A. Russkaya literatura XVIII veka, M., 1998.

Zapadov A.V. Poety XVIII veka, M., 1979.

Sochineniya M.V. Lomonosova s ob"yasnitel'nymi primechaniyami akademika M.I. Su-khomlinova, Spb, 1891, t. I

«Lomonosov. Kratkiy entsiklopedicheskiy slovar' », SPb., 1999.

«Deidamiya». Tragediya Vasil'ya Tred'yakovskogo. Sochtena v 1750 godu .// Rossiyskiy Featr ili Polnoye sobraniye vsekh Rossiyskikh Featral'nykh sochineniy, Spb, 1787.

Vol'ter, Estetika, M., 1974.

Goncharova O.M. Kheraskov i masonskaya religioznost' // Pravoslaviye i garesiye v literature. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 41.

Gegel', Lektsii po estetike // Sochineniya, M., 1958, t. XIV.

Sokolov B.G. Ontologii chuvstvennosti, SPb, 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Studia Culturae

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.